แนบรูปภาพหรือไฟล์มัลติมีเดีย

กรณีต้องการให้ปรากฏรูปภาพหรือเล่นไฟล์ MP3 เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจเปิดเข้ามาสู่หน้าคำถามของแบบสำรวจ ให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

เข้าสู่โหมดการแก้ไขแบบสำรวจโดยกดปุ่ม “แบบสำรวจ”->”แก้ไข” ในแบบสำรวจนั้น ๆ ที่คุณต้องการแก้ไข

เลื่อนไปยังข้อคำถามที่ต้องการเพิ่มไฟล์ แล้วกดปุ่ม “แนบไฟล์” ถัดไปให้กดปุ่ม “เลือกไฟล์” หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

คุณสามารถแนบได้มากกว่าหนึ่งไฟล์สำหรับคำถามข้อหนึ่ง ๆ แต่ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เนื่องจากไฟล์ที่แนบเข้าไปกับคำถามอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจก็ได้