สร้าง / แก้ไขแบบสำรวจ

สร้างแบบสำรวจใหม่ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

เข้าสู่เมนู “แบบสำรวจ” จากเมนูหลัก หลังจากนั้นเลือก “สร้างแบบสำรวจใหม่” จากแถบเมนูด้านข้าง (ดูหัวข้อการสร้างด้านล่าง)

กรณีที่คุณต้องการเพิ่มคำถามข้อใหม่เข้าไปยังแบบสำรวจที่มีอยู่แล้วและต้องการทำการแก้ไข ให้คุณเลือก “แบบสำรวจ” หลังจากนั้นเลือก ”แก้ไข” แล้วจึงเพิ่มคำถาม

กำหนดชื่อให้แก่แบบสำรวจนั้น ๆ ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจจะไม่ทราบถึงชื่อที่ตั้งนี้ หลังจากนั้นให้เลือกวิธีการตอบแบบสำรวจโดยเลือกจากวิธีดังต่อไปนี้:

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ถูกเพียง 1 คำตอบ)

”คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ถูกเพียง 1 คำตอบ)” เป็นคำถามซึ่งมีตัวเลือกของคำตอบหลายข้อแต่เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว ให้ระบุคำตอบที่เลือกตอบลงในช่อง “ตัวเลือก (1 ตัวเลือกต่อแถว)”

กรณีที่คุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถกรอกข้อความลงบนแบบสำรวจได้ด้วย เช่น สำหรับตัวเลือก “อื่น ๆ” ให้คุณเลือกใช้วิธีตอบคำถามแบบ “อัตนัย”

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ไม่มีข้อถูกหรือมีคำตอบถูกหลายข้อ)

วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสำรวจก็สามารถข้ามคำถามข้อนี้ไปได้เช่นกัน

ทั้งนี้คุณอาจประสมประสานวิธีการตอบคำถามนี้กับแบบอัตนัยก็ได้ โดยให้คุณทำเครื่องหมายเลือกสร้างพื้นที่สำหรับการตอบแบบอัตนัยไว้ข้างท้ายสุดของการตอบคำถามข้อนี้

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจข้ามคำถามข้อนี้ไปคุณก็สามารถตั้งค่าในหมวด “การตั้งค่าขั้นสูง” เลือกเมนูแก้ไขรายการแล้วตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชัน “ไม่สามารถเว้นว่างในช่องคำตอบสำหรับคำถามนี้”

คำถามแบบอัตนัย

เป็นวิธีการตอบคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสำรวจกรอกข้อความได้เองโดยอิสระ

กรุณาอ่านข้อความกำกับในส่วนนี้โดยละเอียด

คำถามแบบวัดเจตคติ OSGOOD-SCALE (การวัดความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ)

การวัดเจตคติแบบ Osgood-scale มักถูกนำมาใช้กับกรณีที่ต้องการวัดคุณค่าทางจิตใจ ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ตอบแบบสำรวจที่มีต่อแบรนด์ของสินค้าหรือบริการ การเลือกใช้วิธีนี้คุณต้องกำหนดให้มีช่องว่างอย่างน้อย 2 แถว ในภาคส่วน -/+ พร้อมทั้งกำหนดช่วงคะแนนให้อยู่ระหว่าง 3 ถึง 7 คะแนน

นอกจากนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างแบบสำรวจที่มีคำถามให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คุณก็สามารถเลือกใช้คำถามวัดเจตคติ “Gradient scale” ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี คุณควรมั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายในการตอบสำรวจมีความคุ้นเคยกับการตอบคำถามด้วยวิธีนี้ดีพอสมควร

คำถามแบบวัดเจตคติ GRADIENT SCALE

มักถูกนำมาใช้ควบคู่กับลักษณะคำถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น เช่น ”คุณรู้สึกอย่างไรกับ…ของเรา” ซึ่งทำให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อแผนกต่าง ๆ ในหน่วยงานของคุณได้ คุณยังสามารถตั้งคำถามอื่น ๆ สำหรับวิธีการตอบคำถามแบบนี้ก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการสร้างคำถามเพื่อวิธีตอบนี้ ขั้นแรกให้คุณเลือกจำนวน “ขั้นของส่วนเปรียบเทียบ” ตามต้องการแล้วตั้งค่าอย่างน้อย 2 ตัวเลือกใน “ตัวเลือก (1 ตัวเลือกต่อแถว)”

คำเสนอแนะ

อันที่จริงแล้วคำเสนอแนะอาจไม่มีรูปแบบของคำถามเลย แต่ประกอบไปด้วยประโยคแนะนำให้ผู้ตอบแบบสำรวจได้รับทราบ เหมาะสำหรับใช้เพื่ออธิบายในภาคส่วนของแบบสำรวจที่มีความซับซ้อนมาก ก่อนที่ผู้ตอบจะได้ตอบแบบสำรวจต่อไป

คำถามแบบอัตนัย (สามารถระบุได้หลายคำตอบ)

เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดกล่องคำตอบอัตนัยได้ที่ละหลาย ๆ กล่องสำหรับคำถามเดียวกัน