ดาวน์โหลดรายงานผล

เพื่อทำการดาวน์โหลดรายงานผล ให้ดำเนินการในเมนู “รายงานผล” เมื่อหน้ารายงานผลปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” บนแถวเดียวกันกับรายงานนั้น หลังจากนั้นเลือกรูปแบบการรายงานที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำการบันทึกรายงานผลเอาไว้ คุณจะดาวน์โหลดรายงานผลแบบทั่วไปก็ได้