บันทึกการเลือก / สร้างรายงานผล

เพื่อบันทึกการเลือก ให้ทำรายการในเมนู “แสดง / บันทึก” ใส่ชื่อการเลือกนั้นแล้วกดปุ่ม “บันทึก”

เมื่อบันทึกการเลือกสำเร็จ คุณสามารถทำการดาวน์โหลดรายงานผลจากเมนูดาวน์โหลดได้เลย