ส่งแบบสำรวจผ่านอีเมล

สำหรับการส่งแบบสำรวจไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งบันทึกในบัญชีใช้งานของคุณ ให้เลือก “เผยแพร่” แล้วเลือก “อีเมล”

ระบุ “หัวข้อจดหมาย” และ “ข้อความ” หลังจากนั้นตรวจทานดูชื่อผู้รับที่ปรากฏด้านซ้ายของหน้าดำเนินการ

เมื่อพึงพอใจแล้วจึงกดปุ่ม “ดำเนินการต่อและส่ง”

หมายเหตุ จดหมายที่ส่งออกไปอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงจึงจะไปถึงผู้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับที่ใช้อีเมลภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกันนั้น และอาจขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับต่อหนึ่งการส่งนั้นด้วยก็ได้

(การเผยแพร่แบบสำรวจด้วยวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับแบบสำรวจประเภท “สำรวจบุคคลผ่านเว็บไซต์” หรือ “สำรวจบุคคลแบบนิรนามผ่านเว็บไซต์” เท่านั้น)