การโหวตผ่าน SMS

วิธีนี้ผู้โหวตจะต้องส่งข้อความ SMS มายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในหน้า “สาระสำคัญ” โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งถึง และในช่องพิมพ์ข้อความให้กรอกอักขระซึ่งปรากฏข้าง ๆ สัญลักษณ์รูปโทรศัพท์ แล้วพิมพ์ข้อความหรือหมายเลขข้อของคำตอบที่เลือกซึ่งแสดงอยู่บนหน้า “สาระสำคัญ” ลงไป

ตัวอย่าง:

ส่ง SMS ไปยังหมายเลข : +46730125060
ข้อความ : MP10104 1

กรณีที่คุณต้องการแก้ไขอักขระใน SMS-in (ก่อนข้อความหรือข้อของตัวเลือก) ให้คุณสร้าง SMS-in ขึ้นมาใหม่โดยต้องสอดคล้องกันกับความจำเป็นใช้งาน SMS-IN Connectors ของคุณ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปที่เมนู “SMS-IN Connectors”